Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Kalendarium dziejów Ziemi Oksyńskiej

Ziemia Oksyńska > Gmina Oksa

1258 pierwsza wzmianka o istnieniu Lipna. W orszaku Bolesława Wstydliwego uczestniczy Jan z Lipna.
1366
1380 Biskup krakowski Florian z Mokrska wystawia w Węgleszynie na miejscu dawnego drewnianego, nowy murowany kościół p.w. św. Andrzeja.
1390
właścicielem Węgleszyna jest Tomko z Węgleszyna, kasztelan sandomierski, starosta wielkopolski, zdobywca zamku krzyżackiego Drahim w 1407 r.
Pocz. XVI w.
wieś Rzeszówek, występująca pod nazwą Rzeschow, należy do parafii Konieczno. We wsi znajduje się karczma.
1508
Rzeszówek i Swojsławice są w posiadaniu Mikołaja i Andrzeja Rzeszowskich, a wieś Lipno staje się własnością Mikołaja Starzyńskiego i Zygmunta Gruszczyńskiego.
1521
Węgleszyn jest własnością Feliksa Oleśnickiego h. Dębno z Pińczowa.
1538
Mikołaj Rej dziedziczy Nagłowice i rozpoczyna działania związane z powiększaniem majątku. Nabywa nowe własności i zakłada świetnie prosperujące majątki.
1550
powstaje Oksza na gruntach wsi Tworów (oddzielonej od Rzeszówka), którą otrzymał Rej od Hieronima Rzeszowskiego w zamian za Chyczę. Nazwę swą przyjmuje od herbu Oksza, należącego do swego założyciela Mikołaja Reja.
1554
na gruntach pozyskanych przez Reja do Tworowskich (dokonano zamiany na Nową Wieś nad Nidą) założona zostaje osada. Mikołaj Rej wyjednuje dla Okszy prawo magdeburskie Oksza przeistoczona zostaje w miasto i obdarowana prawem teutońskim. Ustanowione zostają targi na każdy wtorek miesiąca, a jarmarki na św. Trójcę i św. Jędrzeja. Miasto posiada burmistrza.
1559
Mikołaj Rej nadaje mieszkańcom Okszy prawo wolnego wyrębu w lasach nagłowickich i wypasu na własnościach majątku oraz prawo wolnego połowu ryb.
1561
1566 budowa zboru w Oksie.
1562
Jan Gruszczyński sprzedaje Mikołajowi Rejowi część Lipna.
1570
z fundacji Andrzeja Reja zostaje zbudowana w Oksie świątynia kalwińska, w której odbywają się synody.
1570
Rzeszówek jest własnością Adama Rzeszowskiego. Miał on w Rzeszówku „(..) karczmę, dwie sadzawki, młyn, lasy, zagajniki, dwór, folwark, łąki (...)”.
1573
Oksza liczy dziesięć domów, działa młyn. Zamieszkują ją głównie garncarze oraz szewcy, krawiec, kowal, rzeźnik i piwowar.
XVI/XVII w.
utworzenie gimnazjum dystryktowego w Oksie, elementu własnej, kalwińskiej sieci zakładów naukowych. Pierwszym rektorem zostaje Andrzej Perotenius. Do szkoły uczęszcza około 30 uczniów rozlokowanych na stancjach w mieście.
XVII w.
Lipno jest własnością Rejów.
1600
Andrzej Rej wystawia drewniany ratusz wraz z jatkami. Wyłączenie z publicznego użytkowania stawu i włączenie go do folwarku od strony Nagłowic.
1626, 1643, 16623, 1665
spotkania synodalne w Oksie.
Pocz. XVII w.
dobra węgleszyńskie zostają kupione przez Mayów.
1676
zbór kalwiński w Oksie zostaje oddany katolikom, przejmuje go przeor klasztoru cystersów w Jędrzejowie.
Koniec XVII w.
Oksza przechodzi od Rejów do Dąbskich  h. Godziemba.
Koniec XVII w.
majątek Rzeszowskich, potem Czarnieckich (Krystyna z Rzeszowskich Czarniecka była matką hetmana Stefana Czarnieckiego) przechodzi do Nieczujów Dembińskich.
1700
śmierć Bogusława Reja i koniec władania Rejów w Oksie. Miejsce Rejów zajmuje rodzina hrabiów Dąbskich h. Godziemba. W tym czasie Oksa liczy 26 domów (179 mieszkańców).
1703
Bystrzonowscy otrzymują Węgleszyn w spadku po Mayach.
1762-1763
restauracja katolickiego kościoła w Oksie dokonana przez Cystersów zarządców parafii.
1770
powstaje nowa plebania w Oksie.
1772
rodzina Dąbskich sprzedaje Oksę Stefanowi Wąsowiczowi.
1785
Stanisław August Poniatowski nadaje przywilej targów czwartkowych miastu Oksza.
1787
starościna Budziszewska przyjmuje Stanisława Augusta Poniatowskiego w Oksie. Ufundowana zostaje figura św. Floriana.
1788
Stanisław August Poniatowski przebywa w gościnie u Wąsowiczów w Oksie.
1794
bitwa pod Szczekocinami i przemarsz wojsk powstańczych przez Oksę.
Koniec XVIII w.
Oksa staje się ośrodkiem osadnictwa żydowskiego.
Koniec XVIII w.
Rzeszówek staje się własnością Zielińskich.
XVIII/XIX w.
powstaje w Zakrzowie ogród Krassowskich.
I poł. XIX w.
Drzewieccy budują dwór w Lipnie.
1803
Józef Zieliński sprzedaje Rzeszówek Ambrożemu Saryusz Romiszowskiemu.
1815
po zmianach struktur administracyjnych Oksa znajduje się w powiecie jędrzejowskim obwodu kieleckiego w województwie krakowskim.
1832
nowym właścicielem wsi Lipna jest Jan Borsza Drzewiecki.
1841
Oksa traci prawa miejskie.
1846
kupno majątku w Lipnie przez Kłossowskich.
Poł. XIX w.
budowa murowanego dworu w Rzeszówku.
II poł. XIX w.
Oksa przechodzi do Sapiehów, a następnie wchodzi w skład dóbr nagłowickich księcia  Michała Radziwiłła.
1851
Zakrzów odkupuje od Grabkowskich Antoni Plewiński; w tym samym roku nabywa go R. Bochenek.
1854
Rzeszówek nabywa Łucja z Michałowskich Wąsowiczowa.
1859
majątek Wąsowiczów (Rzeszówek) kupuje Natalia Dobiecka.
1863
Rzeszówek powraca do Wąsowiczów.
1866
Oksa przynależy administracyjnie do powiatu jędrzejowskiego guberni kieleckiej.
1868
Lipno nabywa Ludwik Rychter.
1872
Popławscy  nabywają Rzeszówek.
1874
Dr Florian Krassowski h. Ślepowron nabywa Zakrzów.
1881
zakonnica Kamilla Bystrzonowska (właścicielka Węgleszyna) przekazuje cały majątek na fundację Hotelu Lambert.
1899
Rzeszówek przechodzi w posiadanie Borkowskich.
1918
właścicielem Zakrzowa, a współwłaścicielem całości dóbr węgleszyńskich jest syn Floriana dr Antoni Krassowski, właścicielem Lipna jest w tym czasie Stanisław Borkowski.
1935
właścicielem 1000 morgowego majątku w Lipnie staje się Borys Schón. Po II wojnie światowej majątek w Lipnie zostaje rozparcelowany. Zabudowania majątkowe przechodzą na własność Skarbu Państwa. Od tego czasu aż do dziś w pałacyku mieści się szkoła podstawowa.  
1983
na terenie Oksy prowadzone są prace archeologiczne, których efektem jest udokumentowanie istnienia dworu już w II poł. XVI w.
1991
reaktywowanie gminy Oksa.
1993
zakończenie rozbudowy budynku szkoły w Błogoszowie.
1998
oddanie do użytku budynku szkoły w Węgleszynie.
1999
powstanie Gimnazjum Publicznego w Oksie.
2000
budowa wodociągu w Węgleszynie.
2004
rozbudowa gimnazjum, oddanie do użytku części dydaktycznej.
2008 - zakończenie budowy i oddanie do użytku hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Oksie.
2009 - oddanie do użyhtku boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole w Oksie
2011 - zakończony projekt instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego