Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III SP

Projekty > Projekty w trakcie realizacji

„Indywidualizacja  nauczania i wychowania  klas I-III w Gminie Oksa”

W Szkole Podstawowej w Oksie od 3 września 2012 r. realizowany jest projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Oksa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektem zostało objętych 45 uczniów klas I-III, u których zdiagnozowano zaburzenia umiejętności szkolnych, wady postawy oraz szczególne uzdolnienia matematyczno
przyrodnicze, teatralno muzyczne i artystyczne.  Rekrutacja dzieci do Projektu została przeprowadzona  na podstawie diagnoz dokonanych przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III. Ponadto, zespoły opierały się na orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na podstawie diagnozy dla wyłonionych uczniów zorganizowano następujące rodzaje zajęć:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  • zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy,

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych,

  • zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych teatralno muzycznie,

  • zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych artystycznie.


W okresie od 3 września do 21 czerwca 2013 roku zostanie przeprowadzonych po 30 godzin każdego rodzaju zajęć, które będą realizowane w oparciu o autorskie programy opracowane przez nauczycieli specjalistów. Zajęcia prowadzą:

  • mgr Bogusława Jaskólska

  • mgr Małgorzata Łaskawska

  • mgr Justyna Rosińska


Zgodnie z założeniami, uczestnikami projektu będą uczniowie i uczennice klas I
III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju, oraz uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.

Udział uczestników w projekcie został potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym i Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dobór metod i form pracy uzależniono przede wszystkim od dostosowania ich do aktualnych dyspozycji uczniów, rodzaju, stopnia i rozległości zaburzeń.

Zajęcia mają różnorodny charakter, aby uczniowie mieli okazję odpoczęcia od typowych obowiązków szkolnych, a znaleźli dziedzinę, w której „poczują smak sukcesu”. W ramach projektu szkoła została doposażona w innowacyjne środki dydaktyczne, które ułatwiają realizację programów i zapewniają atrakcyjność zajęć dla dzieci. Do nauki często wykorzystywane są formy zabawowe, które aktywizują uczniów do pracy. Dzieci objęte projektem bardzo chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach.

Uczniowie i uczennice klas I-III wykonują ćwiczenia, doskonalą technikę czytania, pisania, zgłębiają wiadomości matematyczne, a także uczestniczą w zajęciach korekcyjnych. Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązują proste zadania i sprawnie analizują ich treść.

Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestnicząc na zajęciach wynoszą z nich rozszerzone wiadomości matematyczno - przyrodnicze, które znacznie wzbogacają ich wiedzę, mają także okazję w zaprezentowaniu swoich umiejętności artystycznych, teatralno
muzycznych.


Zajęcia realizowane w ramach projektu cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów jak również ich rodziców, którzy zdają sobie sprawę, jak ważna jest rola i znaczenie zindywidualizowanej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dadzą one szansę na indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.


ZAJĘCIA W KLASIE PIERWSZEJ

ZAJĘCIA W KLASIE DRUGIEJ

ZAJĘCIA W KLASIE TRZECIEJ

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego