Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Projekty > Projekty w trakcie realizacji

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.


„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
to projekt edukacyjny realizowany w naszej szkole od roku szkolnego 2008/2009 do 2010/2011 dzięki inicjatywie pani dyrektor mgr inż. Marii Supernat i zaangażowaniu nauczycielek kształcenia zintegrowanego. W roku szkolnym 2008/2009 w klasie II zajęcia rozpoczęła nauczycielka kształcenia zintegrowanego pani mgr Bogusława Jaskólska. Od lutego 2010 r. kontynuowała je w klasie I wychowawczyni mgr Małgorzata Łaskawska, a zakończyła program pani mgr Justyna Rosińska. Były to zajęcia edukacyjne i wychowawcze realizowane w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka. Gardner uważa, że istnieje wiele inteligencji, nie wszystkie są zbadane i znane. W odniesieniu do dzieci wyróżnia i opisuje 8 inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną i intrapersonalną.

Główne założenia teorii inteligencji wielorakich opierają się na następujących twierdzeniach:
1. Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, w różnym stopniu rozwinięte.
2. Wszystkie te typy inteligencji tworzą indywidualny profil inteligencji, charakterystyczny dla danej osoby.
3. Profil inteligencji jest dynamiczny, zmienia się w trakcie rozwoju jednostki.
4. Wszystkie inteligencje wzajemnie na siebie wpływają i współpracują.
5. Każdą inteligencję można rozwijać w działaniu, właściwie organizując środowisko rozwoju człowieka.
6. Wszystkie inteligencje są równoprawne.


Uczniowie stosownie do swoich możliwości i zainteresowań rozwijali kompetencje kluczowe, w szczególności: językowe, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne i ruchowe. Zajęcia organizowane były według autorskiego pomysłu nauczyciela, który znając profile inteligencji swoich uczniów oraz ich zainteresowania dobierał stosowne treści, metody, formy, środki dydaktyczne tak, aby jak najefektywniej wspierać rozwój dzieci. Dzieci chętnie brały udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, ponieważ stykały się z wieloma ciekawymi zabawkami edukacyjnymi i w nieskrępowanej, zabawowej formie działały w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Każdy z ośrodków sprzyjał rozwijaniu innego typu inteligencji. W Pierwszym Ośrodku Zainteresowań zgromadzone były takie środki dydaktyczne, które pobudzały do wypowiedzi ustnych, wspierały rozwój mowy i rozumienie ze słuchu, sprzyjały nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Środki dydaktyczne, które znajdowały się w Drugim Ośrodku Zainteresowań wykorzystywano w szczególności do rozwijania inteligencji wizualno-przestrzennej, muzycznej, ruchowej, a także do rozwijania inteligencji społecznej. W Trzecim Ośrodku Zainteresowań wykorzystane były przede wszystkim środki dydaktyczne rozwijające kompetencje w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Wszystko to sprzyjało humanizacji procesu kształcenia, odczuwania radości z uczenia się, wyzwalania zainteresowań i rozwijania zdolności oraz umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju i profilem inteligencji.


NA ZAJĘCIACH BYŁO WESOŁO, INTERESUJĄCO I... POUCZAJĄCO

NA POKAZIE ZAPREZENTOWALIŚMY TO, CZEGO NAUCZYLIŚMY SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego