Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Charakterystyka Gminy Oksa

Ziemia Oksyńska > Gmina Oksa

Gmina Oksa pod względem fizyczno-geograficznym wchodzi w skład: megaregionu Wyżyny Polskie, prowincji Wyżyny Małopolskiej, podprowincji Wyżyny Przedborskiej  i dwóch makroregionów: Niecki Włoszczowskiej  i Pasma Przedborsko-Małogoskiego obejmującego północny kraniec gminy.
Północno-wschodnia część gminy należy do Garbów Czostkowa, a południowo-zachodnia do Równiny Pilicy. Współczesny obraz morfologiczny jest uwarunkowany budową geologiczną osadów podczwartorzędowych, a szczególnie ich odpornością na wietrzenie i tektonikę. Charakterystyczną cechą tej rzeźby jest to, że główne wzniesienia morfologiczne i doliny mają taki sam kierunek jak struktury geologiczne. Obszar gminy w większości stanowią zdenudowane wysoczyzny polodowcowe, pozbawione w znacznej części osadów morenowych. Jest to obszar o słabo urozmaiconej, łagodnej rzeźbie rozcięty dolinami Białej Nidy i Lipnicy.
Gmina Oksa położona jest w powiecie jędrzejowskim na terenie województwa świętokrzyskiego. Graniczy z gminami: Nagłowice, Jędrzejów i Małogoszcz oraz należącymi do powiatu włoszczowskiego gminami Radków i Włoszczowa.
Ważne szlaki komunikacyjne to droga łącząca Jędrzejów z Włoszczową oraz trasa Nagłowice
Małogoszcz. Odległość z Oksy do Jędrzejowa wynosi 20  km. Do Kielc jest ok.40 km. Terytorium gminy wynosi 90 km² i podzielone jest na 16 sołectw, obejmując następujące miejscowości: Stare Kanice, Nowe Kanice, Rembiechowę, Węgleszyn Ogrody, Węgleszyn Dębinę, Węgleszyn, Zakrzów, Zalesie, Lipno, Błogoszów, Pawęzów, Rzeszówek, Oksę, Popowice, Tyniec Wieś i Tyniec Kolonię.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały lub czasowy wynosi około 4,8 tys.
Tereny gminy Oksa położone są w widłach dwóch rzek: Lipnicy oraz Białej Nidy, które jakby ramionami obejmują jej obszary od północy i od południa.
Zachodnią granicę wytyczają stawy rybne, a wschodnią zamykają kompleksy leśne. Jest więc gmina Oksa swoistą enklawą o specyficznych warunkach klimatycznych, glebowych i krajobrazowych.
Miejscowość Oksa znajduje się we Włoszczowsko-Jędrzejowskim obszarze chronionego krajobrazu. Bogactwo przyrody i różnorodność krajobrazów w dorzeczu Nidy w jej początkowym górnym biegu sprawia, że w zasadzie tylko tu można jeszcze spotkać, prócz pospolitych, rośliny rzadkie i chronione, takie jak: wawrzynek wilczełyko, zawilec jaskrawy, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, lepiężnik biały, ciemiężnica zielona, długosz królewski oraz lilia złotogłów. Rośliny te w innych regionach Polski, gdzie tereny są bardziej skażone, należą do wyjątków i chyba nigdzie nie występują w takiej ilości jak tutaj.  Zbiorowiska roślinne, jakie wykształciły się w dolinach rzek i strumieni, przedstawiają żyzne i bogate florystycznie łęgi jesionowo-olszowe oraz wilgotne postacie grądu. Charakterystycznym elementem szaty roślinnej są także torfowiska, wysokie na wododziałach oraz przejściowe i niskie. W ekosystemach tych zbiorowisk rosną rzadkie i chronione rośliny, m.in. wierzba borówkolistna, modrzewica zwyczajna, przygiełka białka, wełnianka pochwowata i inne. Licznie występująca roślinność szuwarowo-bagienna tworzy biotopy dla wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków wodno-bagiennych.
Gmina Oksa nie posiada naturalnych zasobów surowcowych. Nie ma też większych zakładów przemysłowych. W zasadzie prowadzona jest tylko działalność gospodarcza w zakresie handlu i usług, niejako na własne potrzeby. Dobrze rozwinięta jest sieć sklepów spożywczo-przemysłowych. Do tego dochodzi kilka zakładów gastronomicznych i usługowych. Należy stwierdzić, że gmina Oksa jest gminą typowo rolniczą, a podstawą utrzymania ludności są większe lub mniejsze gospodarstwa rolne. W związku z dużym areałem użytków zielonych większość rolników specjalizuje się w produkcji mleka, o wiele mniej w hodowli trzody chlewnej. Niektórzy przestawili się na uprawę warzyw i kwiatów w szklarniach i tunelach, ale ogólnie w gminie przeważa produkcja ogólnotowarowa.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego